Algemene voorwaarden
Out of the office

Artikel 1. Definities

1.1         Out of the Office gevestigd en kantoorhoudende te (7383 AE) Bussloo aan de Baron van Wijnbergenlaan, KvK-    
nummer 08141078, BTW-nummer NL001381445B43. Out of the Office stelt zich ten doel het volledig organiseren van zakelijke en/of particuliere bijeenkomsten, waaronder begrepen maar niet uitsluitend (bedrijfs)feesten, evenementen, workshops en alsmede het organiseren van onderdelen daarvan, zoals catering of styling, op haar eigen locatie of op externe locaties.

1.2        Onder Out of the Office wordt tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers en door haar ingehuurde derden.

1.3        In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de diensten van Out of the Office, zoals genoemd in artikel 1.5.

1.4        In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Out of the Office en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.

1.5        In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Out of the Office en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, inhoudende de gehele organisatie van particuliere en/of zakelijke bijeenkomsten, waaronder begrepen maar niet uitsluitend (bedrijfs)feesten, evenementen en workshops of een deel daarvan, alsmede alle andere door Out of the Office ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

1.6       In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.getooto.nl en gelieerde websites.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of aanbiedingen afkomstig van Out of the Office en alle overeenkomsten tussen Out of the Office en de Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2        De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien voor de uitvoering door Out of the Office derden dienen te worden betrokken.

2.3        De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4        De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever en op gewijzigde offertes van Out of the Office.

 

Artikel 3. Algemeen

3.1         Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald volledig van toepassing. Out of the Office en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3.2        Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

3.3        Indien Out of the Office niet steeds stipte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Out of the Office in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 4. Offertes en/of aanbiedingen

4.1        Alle offertes en/of aanbiedingen van Out of the Office zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen is gekomen.

4.2        Out of the Office kan niet aan een offerte/aanbieding worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen of had moeten begrijpen dat de offerte en/of aanbieding, dan we een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3        Afbeeldingen, specificaties en gegevens vermeld in het aanbod zijn indicatief, zodat daar geen rechten aan kunnen worden ontleend, waaronder, maar niet uitsluitend het recht op ontbinding van de overeenkomst en/of het recht op schadevergoeding.

4.4        De in een aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.5        Reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten en overige kosten worden door Out of the Office zoveel mogelijk vooraf vastgesteld en vermeld in het aanbod indien van toepassing.

4.6        Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod dan is Out of the Office daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Out of the Office de afwijkende aanvaarding uitdrukkelijk en schriftelijk accepteert.

4.7        Een samengestelde prijsopgave verplicht Out of the Office niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.8        Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

4.9        Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestiging van Out of the Office dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Out of the Office deze alsnog schriftelijk bevestigt.

4.10       De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Out of the Office komt tot stand door ondertekening van de offerte door Opdrachtgever. Tevens kan een Overeenkomst tot stand komen doordat Opdrachtgever uitdrukkelijk met het voorstel en/of de offerte per e-mail akkoord gaat.

4.11       Alle offertes van Out of the Office zijn veertien (14) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De opties voor data zijn eveneens veertien (14) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien binnen veertien (14) dagen een andere gegadigde voor de aan Opdrachtgever voorgestelde datum is, zal Out of the Office hieromtrent eerst contact opnemen met Opdrachtgever.

 

Artikel 5. Overeenkomst

5.1         De overeenkomst tussen Out of the Office en Opdrachtgever komt tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever en, indien van toepassing, het aanvullend voldoen door Opdrachtgever aan door Out of the Office uitdrukkelijk en schriftelijk gestelde voorwaarden.

5.2        Out of the Office treft passende technische maatregelen ter beveiliging van haar site, de elektronische overdracht van data en elektronisch betalingsverkeer via haar site.

5.3        Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Out of the Office en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

5.4        Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Out of the Office op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5.5        Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Out of the Office en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 6. Contractduur en termijnen

6.1        De overeenkomst tussen Out of the Office en de Opdrachtgever wordt eenmalig aangegaan of voor een in de overeenkomst bepaalde tijd, welke zal gaan lopen op een in de overeenkomst overeengekomen tijdstip, tenzij partijen later uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2        Is voor de uitvoering van bepaalde diensten en/of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Out of the Office derhalve uitdrukkelijk en schriftelijk in gebreke te stellen. Out of the Office dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 7. Inspanningsverplichting

7.1         Out of the Office spant zich in de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Artikel 8. Derden namens Out of the Office

8.1        Out of the Office heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2        Indien door Out of the Office of door Out of the Office ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers van die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 9. Levering en/of terbeschikkingstelling

9.1        Indien accommodatie/tenten/meubels/evenementenmaterialen en/of andere zaken worden geleverd en/of ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever geschiedt levering door Out of the Office op een door Out of the Office te bepalen locatie en op een door Out of the Office te bepalen moment  tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

9.2        Indien Out of the Office en/of door haar ingeschakelde derden Diensten uitvoeren op de locatie van Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever zorg voor een werkbare situatie en voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

9.3        Indien Out of the Office bij de uitvoering van haar Diensten gebruikmaakt van emballage, een en ander in de ruimste zin des woords, alsmede al het andere materiaal dat zij nodig acht, is Opdrachtgever gehouden daarmee zorgvuldig om te gaan.

9.4        Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering en/of ter beschikkingstelling, dan is Out of the Office gerechtigd de accommodatie/tenten/meubels/evenementenmaterialen en/of andere zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop accommodatie/tenten/meubels/evenementenmaterialen en/of andere zaken aan de Opdrachtgever zijn geleverd en/of ter beschikking staan.

9.5.       Een verhuurde tent meubels/evenementenmaterialen en/of andere zaken bevindt zich op een door Out of the Office te bepalen locatie tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Indien is overeengekomen dat de Opdrachtgever de locatie kiest, dan draagt de Opdrachtgever de aan deze locatie verbonden risico’s en komt eventuele schade die het gevolg is van de gekozen locatie voor rekening van de Opdrachtgever;

9.6        Een aan de Opdrachtgever verhuurde accommodatie/tenten/meubels/evenementenmaterialen en/of andere zaken zal door de Opdrachtgever niet worden onderverhuurd, tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is gegeven door Out of the Office.

 

Artikel 10. Fasen

10.1       Out of the Office is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

10.2       Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Out of the Office de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd of de factuur en/of facturen van het daaraan voorafgaande (volledig) heeft voldaan.

 

Artikel 11. Informatieplicht Klant

11.1        De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Out of the Office aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Out of the Office worden verstrekt.

11.2        Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Out of the Office zijn verstrekt, heeft Out of the Office het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven te factureren.

11.3        De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Out of the Office ter beschikking heeft gesteld die zij nodig heeft om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

11.4       Indien Opdrachtgever onjuiste gegevens verstrekt wordt deze geacht niet aan de informatieverplichting te hebben voldaan.

Artikel 12. Wijziging

12.1        Indien Out of the Office of Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst van mening is dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen, dan zal de ene partij de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en treden partijen zo spoedig mogelijk in overleg.

12.2       Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van daartoe bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd of dient te worden gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, heeft Out of the Office het recht de overeengekomen prijs te verhogen. Out of the Office zal Opdrachtgever daarover zoveel mogelijk van tevoren inlichten en daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

12.3       Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.

12.4       Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Out of the Office een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren mits zij hiervoor een redelijke grond aandraagt.

12.5       Wijzigingen van de overeenkomst worden uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

Artikel 13. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

13.1        Out of the Office is bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst op te zeggen en/of de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling, te ontbinden, indien: a. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig en/of niet tijdig nakomt, en/of; b. na het sluiten van de overeenkomst Out of the Office ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, en/of; c. indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is en of; d. indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Out of the Office kan worden gevergd dat zij de overeenkomst nakomt.

13.2       Voorts is Out of the Office bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Out of the Office kan worden gevergd.

13.3       Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Out of the Office op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Out of the Office de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.4       Indien Out of the Office tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten aan de kant van de Opdrachtgever.

13.5       Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtgever verplicht aan Out of the Office de schade te vergoeden die zij daardoor lijdt.

13.6       Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Out of the Office gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van toerekenbare tekortkoming, wel gehouden is tot vergoeding van schade en/of kosten aan de kant van Out of the Office.

13.7       Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Out of the Office, zal Out of the Office in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Out of the Office extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Out of the Office gestelde termijn te voldoen.

13.8       Indien de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk opzegt, dan zal Opdrachtgever niettemin gehouden zijn aan Out of the Office de gehele overeengekomen prijs te voldoen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen. In uitzondering op het voorgaande hanteert Out of the Office in het geval van opzegging door een consument de volgende staffel bij:

            – 3 maanden voor de overeengekomen levering/terbeschikkingstelling: 30 % verschuldigd;

            – 1 maand voor de overeengekomen levering/terbeschikkingstelling: 70 % verschuldigd;

            – 2 weken voor de overeengekomenlevering/terbeschikkingstelling: 100 % verschuldigd;

13.9       Artikel 6:230p sub e BW wordt uitdrukkelijk van toepassing verklaard. Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst te ontbinden gezien de aard van de overeenkomst.

Artikel 14. Overmacht

14.1       Out of the Office is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

14.2       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.

14.3       Out of the Office kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

14.4       Voor zover Out of the Office ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Out of the Office gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen binnen de daarvoor door Out of the Office gestelde termijn.

14.5       Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Out of the Office overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Out of the Office heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 15. Borg

15.1        Out of the Office is gerechtigd een borg bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze borg is verschuldigd naast de door de Opdrachtgever te betalen prijs. Deze borg dient gelijktijdig met de factuur of de eerste deelbetaling daarvan, aan Out of the Office te worden voldaan.

15.2       De hoogte van de borg wordt door Out of the Office bepaald en Out of the Office zal de hoogte van de borg zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever bekend maken.

15.3       Indien gehuurde/ter beschikking gestelde accommodatie/tenten/meubels/evenementenmaterialen en/of andere zaken door Opdrachtgever onbeschadigd wordt/worden opgeleverd en Out of the Office geen extra kosten heeft hoeven maken door toedoen van de Opdrachtgever, zal de borg aan de Opdrachtgever worden geretourneerd. Indien accommodatie/tenten/meubels/evenementenmaterialen en/of andere zaken wel beschadigd zijn, althans Out of the Office kosten heeft moeten maken door toedoen van de Opdrachtgever, dan zal Out of the Office deze schade/kosten verrekenen met de borg. Indien de borg niet voldoende is om de schade/kosten te dekken behoudt Out of the Office zich het recht voor om de Opdrachtgever voor de niet gedekte schade/kosten aan te spreken.

Artikel 16. Betaling

16.1       Voor alle facturen van Out of the Office geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Voldoening van een factuur geschiedt op een door Out of the Office aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Out of the Office is aangegeven.

16.2       Out of the Office heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

16.3       Betaling van een factuur dient te geschieden middels bankoverschrijving of contant, in de valuta die is gefactureerd.

16.4       De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Out of the Office mede te delen.

16.5       Out of the Office is gerechtigd een aanbetaling van 60% te vragen. Deze betaling dient minimaal dertig (30) dagen voor de datum waarop de zakelijke en/of particuliere bijeenkomst zal plaatsvinden op locatie van Out of the Office of op een externe locatie, een en ander in meest ruime zin, betaald te worden. De overige 40% dient binnen zeven (7) dagen na deze datum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 17. Incassokosten

17.1        Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

17.2       Out of the Office heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Out of the Office kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Out of the Office kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

17.3       De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Out of the Office verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

17.4       Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is voor wat betreft de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Out of the Office echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 18. Eigendoms(voorbehoud)

18.1       Het door, in het kader van een koopovereenkomst, Out of the Office geleverde blijft eigendom van Out of the Office totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Out of the Office gesloten koopovereenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

18.2       Het door Out of the Office ter beschikking gestelde en/of geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt en/of eigendom is van Out of the Office mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden en/of eigendommen van Out of the Office of op enige andere wijze te bezwaren.

18.3       De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Out of the Office veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde/op de eigendommen van Out of the Office dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Out of the Office daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brandschade en/of waterschade alsmede tegen diefstal en/of vernieling en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Out of the Office ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Out of the Office gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Out of the Office bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

18.4       Voor het geval Out of the Office zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Out of the Office en door Out of the Office aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Out of the Office zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 19. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

19.1       De door Out of the Office te leveren en/of ter beschikking te stellen accommodatie/tenten/meubels/evenementenmaterialen en/of andere zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Out of the Office kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

19.2       De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één dag voor levensmiddelen en gebruiksartikelen (zoals plastic wegwerpbestek) na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit en/of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Indien de door Out of the Office verstrekte garantie een tenten/meubels/evenementenmaterialen en/of andere zaken betreft die door een derde is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

19.3       Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud van het geleverde en/of ter beschikking gestelde door de Opdrachtgever en/of door derden, wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Out of the Office, de Opdrachtgever of derden aan het geleverde/ter beschikking gestelde wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken hebben (getracht) te bevestigd (bevestigen) die daaraan niet bevestigd dienen te worden of andere dan op voorgeschreven wijze ver- of bewerking. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien er een causaal verband is met omstandigheden waar Out of the Office geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

19.4       De Klant is gehouden om op de in artikel 9.3 van deze voorwaarden beschreven wijze bij levering en/of terbeschikkingstelling onderzoek te doen aan het geleverde/terbeschikkinggestelde en indien van toepassing op de in deze artikelen genoemde wijze te reclameren.

19.5       Indien onderzoek en/of reclamatie later plaatsvindt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of een vervangende vergoeding.

19.6       Indien vast komt te staan dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Out of the Office de gebrekkige tenten/meubels/evenementenmaterialen en/of andere zaken binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, herstellen/vervangen of danwel een vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. Een vervangende vergoeding wordt binnen vier weken na de reclamatie aan Opdrachtgever voldaan.

19.7       Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Out of the Office, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

19.8       Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

19.9       De verjaringstermijn van vorderingen op Out of the Office en de door Out of the Office bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, bedraagt twee jaar, tenzij dwingendrechtelijk anders bepaalt.

Artikel 20. Aansprakelijkheid Out of the Office

20.1       Indien Out of the Office aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

20.2      Out of the Office is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Out of the Office is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

20.3      Indien Out of the Office aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Out of the Office beperkt tot maximaal de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

20.4      De aansprakelijkheid van Out of the Office is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

20.5      Out of the Office is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

20.6      De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Out of the Office of door haar ingeschakelde derden.

20.7      Indien er barbecues onder het verhuurde en/of verkochte en geleverde vallen dient de Opdrachtgever zorg te dragen voor een vlakke stevige ondergrond. Indien de Opdrachtgever dit niet zal doen is Out of the Office niet aansprakelijk voor eventuele brandschade aan de kant van de Opdrachtgever of derden.

20.8      Indien het aan de Opdrachtgever verhuurde en/of verkochte en geleverde door de Opdrachtgever niet wordt gebruikt overeenkomstig het normaal gebruik en/of instructie en/of aanwijzingen van Out of the Office, dan is Out of the Office niet aansprakelijk voor eventuele schade die door dit gebruik zal ontstaan aan de kant van de Opdrachtgever of derden.

20.9      Out of the Office kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waterschade, brandschade, diefstal en/of vernieling.

20.10     De Opdrachtgever dient zelf afdoende verzekerd te zijn. Indien dit niet het geval is komt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever, Out of the Office aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op dit punt.

20.11      Out of the Office is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

20.12     Out of the Office is niet aansprakelijk voor letselschade door gebruik van de Diensten, zowel direct als indirect. Deelname aan een particuliere en/of zakelijke bijeenkomst, op locatie van Out of the Office of een externe locatie, geschiedt op eigen risico.

20.13     Out of the Office is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van zaken van Opdrachtgever en/of derden. Het eventueel in bewaring nemen van vorenbedoelde zaken geschiedt uitsluitend voor risico van Opdrachtgever en/of de derde.

20.14     Het parkeren op het parkeerterrein bij de locatie van Out of the Office geschiedt op eigen risico. Out of the Office is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen of andere op de parkeerplaats gestalde voorwerpen. Tevens kan Out of the Office niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan voertuigen of gestalde voorwerpen op het parkeerterrein van een externe locatie.

20.15     Out of the Office is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 17.

20.16     De Opdrachtgever vrijwaart Out of the Office voor aanspraken van derden die verband houden met de Diensten.

20.17     De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Out of the Office.

20.18     Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 21. Aansprakelijkheid Klant

21.1        Schade aan gehuurde en/of ter beschikking gestelde accommodatie/tenten/meubels/evenementenmaterialen en/of andere zaken veroorzaakt door Opdrachtgever of voor risico van de Opdrachtgever zal op de Opdrachtgever worden verhaald, in eerste plaats door verrekening met de aan Out of the Office voldane borgsom.

21.2       Onder schade wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan schoonmaak- en/of herstelkosten veroorzaakt door vocht- en/of brandvlekken en/of verkleuringen en/of plakresten als gevolg van het ophangen van (afgevende) materialen en brandschade door verlichting welke door de Opdrachtgever isaangebracht. 

Artikel 22. Vrijwaring

22.1       De Opdrachtgever vrijwaart Out of the Office voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Out of the Office toerekenbaar is. Indien Out of the Office uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Out of the Office zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Out of the Office, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Out of the Office en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 23. Intellectuele eigendom

23.1       Out of the Office behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van intellectuele eigendomswet- en regelgeving.

23.2      De in het kader van de Overeenkomst door Out of the Office of door een derde partij voor Out of the Office gemaakte foto’s, een en ander in meest ruime zin, blijven eigendom van Out of the Office, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

23.3      Opdrachtgever accepteert dat de Website, de structuur, de inhoud en het concept horen tot het intellectuele eigendomsrecht van Out of the Office.

23.4      Het is Opdrachtgever niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar het intellectuel industriële en andere eigendomsrechten van Out of the Office. Opdrachtgevers mogen niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door Out of the Office of derden op de Website zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 24. Veiligheidsvoorschriften

24.1       Indien Out of the Office van mening is dat in het belang van de veiligheid de particuliere en/of zakelijke bijeenkomst op locatie van Out of the Office of een externe locatie geen doorgang kan vinden, althans dat wijzigingen in het programma noodzakelijk zijn, is zij gerechtigd te allen tijde de particuliere en/of zakelijke bijeenkomst af te gelasten dan wel de benodigde wijzigingen door te voeren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

24.2      Out of the Office is gerechtigd toegang, dan wel deelname aan de particuliere en/of zakelijke bijeenkomst op locatie van Out of the Office of een externe locatie te weigeren indien zij dit noodzakelijk acht met betrekking tot de veiligheid, capaciteit, openbare orde, de dreiging van het ontstaan van schade of hinder, alsmede elke andere reden die in verband staat met het hiervoor genoemde.

24.3      Opdrachtgever en derden zijn verplicht de door Out of the Office opgestelde veiligheidsmaatregelen op

te volgen, alsmede maatregelen en/of voorschriften die van overheidswege zijn gesteld, en zullen zich onthouden van gedrag dat Opdrachtgever en/of de derde of andere bezoekers in gevaar kan brengen.

24.4      Indien Opdrachtgever en/of derden handelen in strijd met het hiervoor genoemde of zich anderszins misdragen, is Out of the Office gerechtigd de betreffende personen te verwijderen van de particuliere en/of zakelijke bijeenkomst op locatie van Out of the Office of een externe locatie zonder dat Out of the Office gehouden is tot vergoeding van enige schade.

 

Artikel 25. Klachten

25.1       Opdrachtgever is gehouden om eventuele klachten op de dag waarop de particuliere en/of zakelijke bijeenkomst op locatie van Out of the Office of een externe locatie heeft plaatsgevonden, schriftelijk te melden aan Out of the Office.

25.2      Indien de reclame gerechtvaardigd is, zal Out of the Office samen met Opdrachtgever in onderhandeling treden om zo tot een passende oplossing te komen. De oplossing kan bestaan uit teruggave van het door Opdrachtgever betaalde bedrag of een deel daarvan, of het kosteloos aanbieden van een nieuwe Dienst.

25.3      Het reclameren schort de betalingsverplichting niet op, ongeacht de eventuele gerechtvaardigdheid.

 

Artikel 26. Toepasselijk recht en geschillen

26.1       Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Out of the Office partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

26.2      De rechtbank, sector kanton, locatie Apeldoorn is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Out of the Office het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 27. Vindplaats en wijziging voorwaarden

27.1       Deze voorwaarden zijn te vinden op de site www.getooto.nl/algemenevoorwaarden.

27.2      De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Misschien ook
interessant

We geloven in het krachtige effect van out of the office zijn. Dat kan door het organiseren van een bedrijfsevent, maar ook door het boeken van verbindende teamactiviteiten en inspirerende vergaderruimtes. Veel geboekt:

1

Algemene voorwaarden 1

De Panoramazaal

2

Outdoor meeting

Vergaderen in de teamtuin

3

Algemene voorwaarden 2

Zakelijk event